آیین نامه ها و مقررات
 

 

آيين نامه انضباطي ، و تربيتي

 

1-  آغاز كار مدرسه راس ساعت 20: 7 مي باشد . ساعت پايان مدرسه 14:25

بديهي است كه هر گونه تغيير در ساعات كار مدرسه قبلا به اطلاع اوليا گرامي و دانش آموزان عزيز خواهد رسيد .

2- استفاده از لباس فرم تعيين شده براي دانش آموزان  الزامي است .

3- تاخير دانش آموز بعد از ساعت فوق موجه نخواهد بود و باعث كسر انضباط خواهد شد .

4- هر گاه دانش آموزي بيش از يكساعت در طول ماه غيبت غير موجه  نمايد     پي آمد انضباطي خواهد داشت .

5- تاخير ورود به كلاس درس به هر دليلي كه باشد بعد از طي مراحل اوليه( تذكر , اخطار ) باعث محروميت دانش آموز از امتحان آن درس خواهد شد .

6- در صورتي كه بدلايل بيماري و ... دانش آموز نتواند در مدرسه حضور يابد , اولياء وي موظفند تا ساعت 9 صبح مدرسه را مطلع سازند , در غير اينصورت مشمول بند غيبت غير موجه خواهند شد . لازم به ذكر است تشخيص غيبت موجه بعد از ارائه گواهي هاي مربوط بعهده مدرسه خواهد بود .

7- در صورت تكرار تاخير ورود و نيز غيبت غير موجه اتخاذ تصميم در مورد  دانش آموز بعهده شوراي تربيتي مدرسه خواهد بود .

8- خروج از مدرسه بدون اجازه مسئولين مدرسه ممنوع بوده و با دانش آموز خاطي طبق مقررات رفتار خواهد شد .

9- از اولياء گرامي در خواست مي شود حتي المكان تقاضاي مرخصي ساعتي و يا روزانه براي دانش آموز خود ننمايند . بديهي است در صورت الزام و با ارائه دلايل منطقي وگواهي پزشك اين امر با موافقت مدرسه صورت مي گيرد .

10- دانش آموزان موظفند با ظاهري متناسب با ارزشهاي اسلامي وحفظ , نظم و مقررات و بهداشت و پيرايش موي سر در مدرسه حضور يابند , بديهي است تخطي در اين امر پيامد برخوردهاي انضباطي را به همراه خواهد داشت .

11- از همراه داشتن وسايل غير ضروري مثل انگشتر , گردن بند ، CD، فلش ( فقط با هماهنگی ) و . . . خود داري نماييد . همچنين هر گونه  خريد و فروش در مدرسه ممنوع مي باشد      

12- هر دانش آموز بايد در حفظ وسايل شخصي خود كوشا باشد , بديهي است مدرسه در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي را بعهده نخواهد داشت .

13- همراه داشتن وسايل ورزشي در مدرسه به هيچ وجه مجاز نخواهد بود , مگر در ساعت ورزش و با اجازه دبير مربوطه .

14- همراه داشتن پول به اندازه غير مجاز  در مدرسه ممنوع خواهد بود .

15- دانش آموزاني كه سهل انگاري و مسامحه در انجام تكليف و امور درسي نمايند پس از پايان كار مدرسه جهت مطالعه در مدرسه خواهند ماند .

16- دانش آموز موظف است تا از اموال مدرسه به درستي حفاظت نمايد . بديهي است در صورتي كه خسارتي متوجه مدرسه گردد , دانش آموز خاطي موظف است آنرا جبران نمايد .

18- دانش آموزان موظف به رعايت شئونات اخلاقي در مسير مدرسه و داخل سرويس مي باشند ( بخصوص سرويس ساعت ورزش)  كه در صورت عدم رعايت :

مرحله اول : تذكر شفاهي .

مرحله دوم : كسر نمره انضباط و دعوت از اوليا

مرحله سوم : حذف از سرويس مربوطه   را در پي خواهد داشت .

19- توصيه مي شود اوليا محترم در تمامي جلسات مدرسه حضور يابند و ارتباط مستمري با مدرسه بخصوص در موارد لزوم  داشته باشند .  

 

 

                                                                                                                                                                                          -

 
 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------