کادر اداری و اجرایی
 
 
                                       
 
                                                            جناب آقای پارسا (معاونت)                                                                                    جناب آقای حمیدی (معاونت)
.............................................................................................................................................................................
 
جناب آقای پولادسنج ( مشاور )
 
 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------